• پیش‌درآمد
  • چیدن مقدمات آزمایش
  • ورود
  • زندانبان‌ها
  • شورش
  • شکایت‌ها
  • فرار
  • نتیجه‌گیری

نمایش اسلاید

انواع زندانبان‌ها

تا روز پنجم، یک رابطه جدیدی میان زندانی‌ها و زندانبانان شکل گرفت. زندانبان‌ها اکنون راحت‌تر شغل خود را ایفا می‌کردند - شغلی که گاهی کسالت بار و گاه جالب بود.

زندانبان‌ها سه دسته بودند. دسته اول، سختگیر ولی باانصاف بودند و مقررات زندان را رعایت می‌کردند. دسته دوم، "آدم‌های خوبی" بودند که اندکی به زندانی‌ها لطف می‌کردند و هرگز زندانی‌ها را مجازات نمی‌کردند. و بالاخره، حدود یک سوم از زندانبان‌ها خصمانه، خودسر و در اختراع شیوه‌های تحقیر زندانی‌ها خلاق بودند. این زندانبان‌ها به نظر می‌رسید که کاملا از قدرتی که در دست داشتند لذت می‌بردند، اما هیچیک از تست‌‌های سنجش‌‌ شخصیت 1 که ما پیش ازشروع آزمایش انجام داده بودیم، این رفتار را پیش‌بینی نکرده بود. تنها ربطی که میان شخصیت فرد و رفتار وی در زندان کشف شد این بود که زندانی‌هایی که به میزان زیادی اقتدارشخصی 2 از خود نشان داده بودند، محیط مقتدر زندان را بیشتر از دیگر زندانی‌ها تحمل کردند.

در سال ۲۰۰۳ سربازان امریکایی در ابوقریب، در ۲۰ مایلی غرب بغداد، به آزار زندانی‌های عراقی پرداخته و کیسه‌‌ای روی سر آنها کشیده و آنها را از نظر جنسی تحقیر کردند در حالیکه زندانبان‌ها می‌خندیدند و عکس می‌گرفتند. آیا این آزار چگونه با آنچه که در آزمایش زندان استانفورد رخ داد، شباهت یا تفاوت دارد؟

1 personality tests
2 authoritarianism

صفحه قبل صفحه بعد
Help Support This Nonprofit Website